Szanowni Państwo, z uwagi na epidemię COVID-19 w naszym obiekcie wprowadziliśmy dodatkowe procedury i czynności zwiększające nasze wspólne bezpieczeństwo. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami naszych regulaminów.


30% obłożenia | smaczne śniadania do pokoju | czysto i bezpiecznie

od 15 grudnia 30% obłożenia dotyczy osób niezaszczepionych

Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego

Dane osobowe, w tym potwierdzenie faktu zaszczepienia - przekazywane przez klientów wyłącznie dobrowolnie - mogą być przetwarzane w celu realizacji usługi tak, aby zapewnić zgodność działania podmiotu z obowiązującymi przepisami. Przekazane przez klienta dobrowolnie dane mogą być przetwarzane do czasu zakończenia realizacji usługi.

pobierz dokument GIS

Drodzy Goście,

w związku z powyższym, będziemy wdzięczni jeśli podzielicie się informacją o szczepieniu przy dokonywaniu rezerwacji i będziecie mieli certyfikat szczepienia :)

Pozwoli nam to działać zgodnie z przepisami i zrealizować Wasze rezerwacje.


Dziękujemy za zrozumienie!

Kto może korzystać z usług noclegowych w hotelu pracowniczym?

Nasz obiekt świadczy usługi w zakresie noclegów pracowniczych, w dedykowanej do tego celu części nieruchomości oraz posiada wymagany Rozporządzeniem kod PKD 55.90.Z (hotele robotnicze lub hotele dla pracowników sezonowych).


Istnieje zatem możliwość rezerwacji noclegu, zgodnie z prawem, gdyż tego typu noclegi są wyłączone z obowiązujących obostrzeń.


Warunkiem skorzystania z noclegów jest złożenie stosownego oświadczenia o bezpośrednim powiązaniu pobytu z wykonywaniem czynności służbowych lub zawodowych, w momencie rejestracji w obiekcie.

Podstawa prawna: §9, ust. 3. pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2021 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z późniejszymi zmianami

Kto może korzystać z klasycznych usług hotelowych w WenderEDU?

W okresie 2021-03-20 - 2021-05-07 usługi hotelarskie świadczone mogą być wyłącznie Gościom uwzględnionym w Rozporządzeniu

1. w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych PKD 55.90.Z

2. dla osób wykonujących zawód medyczny...

2. dla osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej


wymagania: dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą

3. dla członków załogi statku powietrznego...

3. dla członków załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze


wymagania: dokument wystawiony przez pracodawcę osoby

4. dla osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych...

4. dla osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2–4 rozporządzenia


wymagania: dokument wystawiony przez pracodawcę osoby

5. dla kierowców wykonujących transport drogowy...

5. dla kierowców wykonujących transport drogowy


wymagania: dokument wystawiony przez pracodawcę osoby

6. dla członków obsady pociągu...

6. dla członków obsady pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego


wymagania: dokument wystawiony przez pracodawcę osoby

7. dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej...

7. dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych


wymagania: dokument wystawiony przez pracodawcę osoby

8. dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych...

8. dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania


wymagania: dokument wystawiony przez pracodawcę osoby

9. dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa...

9. dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa


wymagania: dokument wystawiony przez pracodawcę osoby

10. dla pacjentów i ich opiekunów...

10. dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą


wymagania: skierowanie albo inny dokument potwierdzający, że pacjentowi ma zostać udzielone świadczenie opieki zdrowotnej

11. dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami...

11. dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych


wymagania: legitymacja służbowa

12. dla osób związanych z inwestycją w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

12. dla osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu


wymagania: dokument wystawiony przez pracodawcę

13. dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego...

13. dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego


wymagania: dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy

14. dla zdających i ich opiekunów oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego...

14. dla zdających i ich opiekunów oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego


wymagania: dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, pracodawcę lub komisję egzaminacyjną

15. dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron...

15. dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym


wymagania: zawiadomienie albo inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu lub udostępnienie akt sprawy zawiadomienie albo inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu lub udostępnienie akt sprawy

16. dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych...

16. dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji


wymagania: dokument wydany przez właściwe Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzający ten fakt

17. dla osób realizujących projekty „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030...

17. dla osób realizujących w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030” lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz. 994 i 1422), oraz dla pracowników Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych związanych z obsługą wskazanych powyżej projektów inwestycyjnych


wymagania: dokument wystawiony przez pracodawcę osoby

18. dla Gości będących żołnierzami wojsk sojuszniczych...

18. dla Gości będących żołnierzami wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej


wymagania: legitymacja służbowa

19. dla pracowników cywilnych służb...

19. dla pracowników cywilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Urzędu Transportu Kolejowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych


wymagania: dokument wystawiony przez pracodawcę

20. nie dotyczy| Dom Poselski

20. w zakresie działalności Domu Poselskiego dla osób uprawnionych do zakwaterowania na podstawie przepisów wydanych w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799)

21. dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej

21. dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 oraz z 2020 r. poz. 568, 1086, 1339, 2255 i 2320), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami


wymagania: dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot

22. dla pracowników obsługujących lotniska oraz ruch lotniczy...

22. dla pracowników obsługujących lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych


wymagania: dokument wystawiony przez pracodawcę

23. dla współpracujących przy treściach wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję...

23. dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez te jednostki lub nadawców


wymagania: dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z nadawcą posiadającym koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, lub dokument wystawiony przez tego nadawcę

24. dla cudzoziemców niemogących kontynuować podróży...

24. dla cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu


wymagania: oświadczenie cudzoziemca

25. dla pasażerów cywilnych statków powietrznych...

25. dla pasażerów cywilnych statków powietrznych w przypadkach, w których pasażerowi przysługuje prawo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, str. 1, z późn. zm.27) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8 , str. 10)


wymagania: dokument wystawiony przez przewoźnika lotniczego

26. dla gości będących kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli...

26. dla gości będących kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli, w związku z wykonywaniem przez nich zadań zawodowych


wymagania: legitymacja służbowa

27. dla pracowników Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej...

27. dla pracowników Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)


wymagania: dokument wystawiony przez pracodawcę

28. dla osób zdających aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski...

28. dla uczestniczących w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także zdających egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów


wymagania: okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 28, w odniesieniu do uczestników konkursu lub egzaminu, są ogłoszenia, o których mowa w § 13 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską (Dz. U. poz. 602 oraz z 2019 r. poz. 1919), w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską (Dz. U. poz. 1399 oraz z 2020 r. poz. 1904), oraz ogłoszenia i listy, o których mowa w § 9 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 34), a w odniesieniu do osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu lub egzaminu – zaświadczenia wydawane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.”

29. dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych...

29. dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami


wymagania: dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot

30. dla sędziów sportowych i osób związanych z kontrolą antydopingową...

30. dla sędziów sportowych, których obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego, oraz dla osób przeprowadzających kontrolę antydopingową, o której mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1872 oraz z 2020 r. poz. 2391)


wymagania: dokument wystawiony przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy, albo dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową

31. dla dziennikarzy...

31. dla dziennikarzy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza


wymagania: legitymacja prasowa

32. dla członków komisji i zespołów właściwych w sprawach egzaminów adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego...

32. dla członków komisji i zespołów właściwych w sprawach egzaminów adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a także dla osób uczestniczących w przygotowaniu i organizacji tych egzaminów


wymagania: dokument wystawiony przez kierownika komórki organizacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości właściwej w sprawach tych egzaminów, a w odniesieniu do członków komisji właściwych w sprawach egzaminu komorniczego, adwokackiego, radcowskiego i egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, jest zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia danego egzaminu, zaś w odniesieniu do zdających – dokument wystawiony przez przewodniczącego właściwej komisji egzaminacyjnej w sprawach tego egzaminu, jego zastępcę lub osobę przez nich upoważnioną albo imienne zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia danego egzamin

33. dla członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym...

33. dla członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym, w związku z wykonywaniem zadań służbowych


wymagania: decyzja kierownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne

34. dla członków Państwowych Komisji Wypadkowych...

34. dla członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w trakcie prowadzenia badań wypadków lub incydentów


wymagania: legitymacja służbowa

35. dla osób związanych z organizacją lub obsługą delegacji państwowych...

35. dla uczestników i osób zaangażowanych w organizację lub obsługę delegacji państwowych lub oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych przybywających na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych lub Ministra Obrony Narodowej, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych w szczególności związanych z organizacją lub obsługą tych wizyt


wymagania: imienne polecenie wyjazdu służbowego

36. dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej...

36. dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, w tym prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, oraz innych osób zaangażowanych w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratur


wymagania: zaświadczenie wydane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub osoby przez niego upoważnionej

37. dla zdających oraz osób związanych z egzaminem końcowym na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska...

37. dla zdających oraz osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska.


wymagania: zaświadczenie wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

38. dla pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych...

38. dla pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych


wymagania: dokument wystawiony odpowiednio przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej

39. dla zdających oraz przeprowadzających Państwowy Egzamin Specjalizacyjny...

39. dla zdających oraz przeprowadzających Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty


wymagania: dokument wystawiony przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych

40. dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

40. dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości


wymagania: zawiadomienie o egzaminie wystawione przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

41. dla członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości)...

41. dla członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzających postępowania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości


wymagania: dokument wyznaczający skład zespołu kwalifikacyjnego przeprowadzającego postępowanie kwalifikacyjne sporządzony przez przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

42. dla członków ekipy filmowej...

42. dla członków ekipy filmowej wykonujących czynności lub świadczących usługi przy produkcji utworu audiowizualnego na planie filmowym


wymagania: dokument potwierdzający udział w produkcji wystawiony przez:
a) producenta filmu w rozumieniu art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2021 r. poz. 257) lub


b) producenta utworu audiowizualnego, koproducenta utworu audiowizualnego albo podmiotu świadczącego usługi na rzecz produkcji audiowizualnej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 198)
– poprzedzony opinią Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w przedmiocie profesjonalnego charakteru produkcji utworu audiowizualnego lub filmu, realności i liczby dni zdjęciowych oraz czasu niezbędnego do przygotowania planu zdjęciowego

43. dla osób

a) o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i dla zapewniających obsługę lub organizację wykonywania obowiązków służbowych przez te osoby...

43. dla osób
a) o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), w związku z wykonywaniem przez te osoby obowiązków służbowych poza miejscem ich stałego zamieszkania,


b) zapewniających obsługę lub organizację wykonywania obowiązków służbowych przez osoby, o których mowa w lit. a, jeżeli czynności związane z obsługą lub organizacją wykonywania obowiązków służbowych osoby te podejmują poza miejscem swojego zamieszkania;


wymagania: imienne polecenie wyjazdu służbowego

44. dla zdających, ich opiekunów oraz innych osób związanych egzaminami w szkole artystycznej...

44. dla zdających, ich opiekunów oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu w szkole artystycznej: egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności


wymagania: dokument wystawiony przez dyrektora szkoły artystycznej

45. dla pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego...

45. dla pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, czynności zawodowych wykonywanych w ramach zadań państwowej służby geologicznej lub państwowej służby hydrogeologicznej


wymagania: legitymacja służbowa albo inny dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający realizację tych czynności.

46. dla uczestników i ich opiekunów, organizatorów oraz innych osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie konkursów, olimpiad i turniejów...

46. dla uczestników i ich opiekunów, organizatorów oraz innych osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie konkursów, olimpiad i turniejów przeprowadzanych na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4)


wymagania: imienne polecenie wyjazdu służbowego lub dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej uczestnikowi konkursu, olimpiady lub turnieju i jego opiekunowi.

47. dla członków składów orzekających sądów dyscyplinarnych...

47. dla członków składów orzekających sądów dyscyplinarnych, rzeczników dyscyplinarnych, obrońców, pełnomocników stron oraz stron w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przez samorządy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym.


wymagania: zawiadomienie albo inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu lub udostępnienie akt sprawy.

48. dla gości będących pracownikami organów administracji rządowej...

48. dla gości będących pracownikami organów administracji rządowej w związku z prowadzeniem, poza miejscem zamieszkania, czynności kontrolnych na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) lub na podstawie przepisów odrębnych.”


wymagania: legitymacja służbowa, imienne polecenie wyjazdu służbowego lub upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych.

49. dla pracowników Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu...

49. dla pracowników Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wykonujących czynności zawodowe w związku z prowadzeniem prac poszukiwawczych miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r., określonych w art. 53b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2021 r. poz. 177).


wymagania: legitymacja służbowa albo inny dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający realizację tych czynności.

50. dla inspektorów dozoru jądrowego...

50. dla inspektorów dozoru jądrowego, w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych


wymagania: legitymacja służbowa

51. dla osób uczestniczących w szkoleniach wymaganych do uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej...

51. dla osób uczestniczących w szkoleniach wymaganych do uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej lub uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej


wymagania: zaświadczenie wydane przez kierownika jednostki prowadzącej szkolenie

52. dla zdających oraz osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu na inspektora ochrony radiologicznej...

52. dla zdających oraz osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu na inspektora ochrony radiologicznej lub na stanowisko mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej


wymagania: zaświadczenie wydane przez organ właściwy do nadania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej lub uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej lub dokument potwierdzający odbycie przez zdającego wymaganego szkolenia wydany przez kierownika jednostki prowadzącej szkolenie

53. dla zdających oraz osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego...

53. dla zdających oraz osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego


wymagania: dokument wystawiony przez dyrektora właściwej izby rzemieślniczej

54. dla pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych...

54. dla pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, czynności zawodowych – działań kontrolnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)


wymagania: imienne polecenie wyjazdu służbowego

14:00

śniadanie

doba hotelowa zaczyna się o 14:00

menu do wyboru

11:00

doba hotelowa kończy się o 11:00

room service

na życzenie Gości

7:00 - 22:00

w pozostałych godzinach dyżur telefoniczny

wew. 500 | +48 784 980 814

w razie potrzeby
prosimy o kontakt telefoniczny

maseczki

na terenie obiektu prosimy o zasłanianie nosa i ust
maseczki są do kupienia w recepcji

higiena rąk

polecamy mycie i dezynfekcje rąk środkami dostępnymi w obiekcie, udostępniamy odpowiednie instrukcje w pokojach

wietrzenie

zachęcamy do częstego

wietrzenia pokoi i sal

odległość

obowiązuje zachowanie dystansu społecznego i unikanie zgromadzeń w częściach wspólnych

płatności bezgotówkowe

rekomendujemy transakcje bezgotówkowe

maseczki

na terenie obiektu prosimy o zasłanianie nosa i ust
maseczki są do kupienia w recepcji

ewidencja osób

zgodnie z wytycznymi prowadzimy ewidencję osób, w obiekcie

wenderedu

wenderedu

zakaz palenia

w pokojach i na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia, poza wskazanym do tego miejscem

specjalne informacje

prosimy o zapoznanie się ze specjalnie przygotowaną broszurą dostępną przy zameldowaniu

WenderEDU

wenderedu

zakaz palenia

w pokojach i na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia, poza wskazanym do tego miejscem

dodatkowe usługi i akcesoria

prośbę o dodatkowe sprzęty np. żelazko i deskę do prasowania należy zgłosić w recepcji

 1. Hasło do sieci wifi: wenderedu.
 2. Recepcja czynna jest całą dobę (numer wewnętrzny: 500).
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.
 4. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.
 5. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach 7:00-22:30.
 6. Komplet kluczy zawiera klucz do wejścia oraz klucz do pokoju. Nie zezwala się na przekazywanie kluczy osobom niezameldowanym.
 7. W przypadku zgubienia kluczy, Obiekt ma prawo do nałożenia dodatkowej opłaty w wysokości 50 PLN za komplet.
 8. Chęć przedłużenia pobytu, należy zgłosić telefonicznie Recepcji najpóźniej do godziny 9:00 w dniu wymeldowania. Przedłużenie pobytu w miarę dostępności.
 9. W przypadku wymeldowania po 11:00 lub ustalonej godzinie, Obiekt ma prawo do obciążenia Gościa kwotą do 100% za kolejną dobę.
 10. W pokojach oraz na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Niestosowanie się do zakazu skutkuje karą w wysokości 200 PLN.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe prosimy o nieużywanie urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy komputerów).
 12. Akcesoria dodatkowe typu: żelazko, deska do prasowania czy ładowarka do telefonu dostępne są w recepcji.
 13. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 14. Usługi – płatne dodatkowo według cennika w recepcji: parking wewnętrzny, ksero i wydruki.
 15. Wyposażyliśmy naszą Recepcję w termometr bezstykowy. Goście mogą zostać poddani mierzeniu temperatury. Ze względów bezpieczeństwa, mamy prawo do odmowy realizacji usługi jeżeli Gość ma objawy takie jak uporczywy kaszel, duszności, gorączka, złe samopoczucie.

Wrocław, luty 2022

Sprawdź jak dbamy o bezpieczeństwo

#bezpieczneWenderEDU

#bezpiecznaRecepcja

 • Zamontowaliśmy osłonę ochronną przy blacie recepcyjnym.
 • Obsługujemy Gości pojedynczo.
 • Przy recepcji znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji – skorzystaj z niego przed wypełnieniem karty meldunkowej.
 • Dezynfekujemy blat recepcji po każdym Gościu.
 • Komplety kluczy są regularnie dezynfekowane.
 • Nasze długopisy recepcyjne są jednorazowe i stosowane indywidualnie do wypełnienia karty meldunkowej.
 • Obsługujemy Państwa w maseczkach.
 • Ograniczyliśmy czas obsługi Gości, w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 • Codziennie przez minimum 30 min wietrzymy nasze pomieszczenia.
 • Regularnie dezynfekujemy powierzchnie takie jak klamki, poręcze, uchwyty, klawiatury komputerów, urządzenia oraz inne często dotykane powierzchnie.
 • Zastąpiliśmy śniadania w formie bufetu szwedzkiego posiłkami serwowanymi do pokoju. Zapraszamy do wyboru menu.
 • Przearanżowaliśmy naszą jadalnie w celu umożliwienia zachowania dystansu społecznego.
 • Przygotowaliśmy odosobniony pokój wyposażony w środki ochrony indywidualnej oraz płyn dezynfekujący, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

#bezpiecznyBudynek

 • Opracowaliśmy nowe procedury sprzątania w pokoju oraz przeszkoliliśmy personel.
 • Pokoje są wietrzone przed i po pobycie.
 • Po opuszczeniu pokoju przez Gościa wszystkie powierzchnie są dezynfekowane.
 • Umieściliśmy instrukcje mycia dłoni, ściągania maseczek i rękawiczek w każdym pokoju.
 • Bardzo prosimy, aby zużyte środki ochrony osobistej wyrzucać do zamykanego kosza łazienkowego.
 • Room service wykonujemy na życzenie Gości.
 • Pościel i ręczniki są prane zgodnie z reżimem sanitarnym przez certyfikowaną pralnię.
 • Kołdry i poduszki poddawane są odkażaniu w temperaturze powyżej 60 st.C.

#bezpiecznyPokój

 • Ograniczyliśmy kontakty między pracownikami dzięki nowej organizacji pracy.
 • Przeszkoliliśmy pracowników pod kątem aktualnych wymagań sanitarnych.
 • Zapewniliśmy środki ochrony indywidualnej (maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe).
 • Prosimy o minimalizowanie kontaktów z personelem. Zachęcamy do kontaktów telefonicznych i mailowych tel: +48 784 980 814 | recepcja@wenderedu.pl | numer wew. 500

#bezpiecznyPersonel

 • Opracowaliśmy nowe procedury sprzątania sal szkoleniowych oraz przeszkoliliśmy personel.
 • Salę sprzątamy przy zachowaniu obecnych standardów sanitarnych.
 • Zalecamy, aby sale wietrzone były przed, w trakcie przerwy i po szkoleniu.
 • Nasze sale są przestronne, więc bez trudności zachowasz bezpieczną odległość.
 • Sale szkoleniowe przygotowane są zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi bezpiecznych odległości między uczestnikami. Nie należy zmieniać układu sali.
 • Regularnie sprzątamy i odkażamy powierzchnie stołów, blatów oraz narażone na częsty dotyk (m.in. włączniki, oparcia krzeseł).
 • Po szkoleniu dezynfekowane są wszystkie przybory szkoleniowe.
 • Należy korzystać z dostępnych płynów dezynfekujących znajdujących się w obiekcie.

#bezpieczneSzkolenia

#bezpiecznaRecepcja

 • Zamontowaliśmy osłonę ochronną przy blacie recepcyjnym.
 • Przy recepcji znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji – skorzystaj z niego przed wypełnieniem karty meldunkowej.
 • Dezynfekujemy blat recepcji po każdym Gościu.
 • Komplety kluczy są regularnie dezynfekowane.
 • Regularnie dezynfekujemy powierzchnie takie jak klamki, poręcze, uchwyty, klawiatury komputerów, urządzenia oraz inne często dotykane powierzchnie.

#bezpiecznyBudynek

 • Opracowaliśmy nowe procedury sprzątania w pokoju oraz przeszkoliliśmy personel.
 • Pokoje są wietrzone.
 • Po opuszczeniu pokoju przez Gościa wszystkie powierzchnie są dezynfekowane.
 • Umieściliśmy instrukcje mycia dłoni, ściągania maseczek i rękawiczek w każdym pokoju.
 • Room service wykonujemy na życzenie Gości.

#bezpiecznyPokój

 • Przeszkoliliśmy pracowników pod kątem aktualnych wymagań sanitarnych.
 • Zapewniliśmy środki ochrony indywidualnej.

#bezpiecznyPersonel

 • Opracowaliśmy nowe procedury sprzątania sal szkoleniowych oraz przeszkoliliśmy personel.
 • Salę sprzątamy przy zachowaniu obecnych standardów sanitarnych.
 • Zalecamy, aby sale wietrzone były przed, w trakcie przerwy i po szkoleniu.
 • Regularnie sprzątamy i odkażamy powierzchnie stołów, blatów oraz narażone na częsty dotyk (m.in. włączniki, oparcia krzeseł).
 • Po szkoleniu dezynfekowane są wszystkie przybory szkoleniowe.
 • Należy korzystać z dostępnych płynów dezynfekujących znajdujących się w obiekcie.

#bezpieczneSzkolenia

14:00

7:00 - 9:30

doba hotelowa zaczyna się o 14:00

śniadanie w jadalni serwowane jest między 7:00 a 9:30

doba hotelowa kończy się o 11:00

11:00

sprzątanie i kosmetyki

prośbę o service room należy zgłosić w recepcji

24h/7

recepcja jest czynna przez cała dobę

500

w razie potrzeby
wewnętrzny numer tel. 500

 1. Hasło do sieci wifi: wenderedu.
 2. Recepcja czynna jest całą dobę (numer wewnętrzny: 500).
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.
 4. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.
 5. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach 7:00-22:30.
 6. Komplet kluczy zawiera klucz do wejścia głównego (znajdującego się przy recepcji) oraz klucz do pokoju.
 7. W przypadku zgubienia kluczy, Obiekt ma prawo do nałożenia dodatkowej opłaty w wysokości 50 PLN za komplet.
 8. Chęć przedłużenia pobytu, należy zgłosić w recepcji najpóźniej do godziny 9:00 w dniu wymeldowania.
 9. W przypadku wymeldowania po 11:00 lub ustalonej godzinie, Obiekt ma prawo do obciążenia Gościa kwotą do 100% za kolejną dobę.
 10. W pokojach oraz na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Niestosowanie się do zakazu skutkuje karą w wysokości 200 PLN.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe prosimy o nieużywanie urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy komputerów).
 12. Akcesoria dodatkowe typu: żelazko, deska do prasowania czy ładowarka do telefonu dostępne są w recepcji.
 13. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 14. Na życzenie Gościa świadczymy nieodpłatnie:
  • sprzątanie pokoju w trakcie pobytu,
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • przechowywanie bagażu.
 15. Pozostałe usługi – płatne dodatkowo według cennika w recepcji:
  • parking wewnętrzny,
  • pranie wodne (jedno napełnienie pralki),
  • ksero i wydruki.

ochrona danych

Mając na względzie bezpieczeństwo Państwa danych osobowych stworzyliśmy informację dotyczącą Administratora Danych oraz Polityki Prywatności. Wszystkie terminy zostały wyjaśnione w Słowniku poniżej.


Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 2016-05-04), dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WenderIT Szymon Wolender, ul. Św. Jadwigi 10/4, 50-266 Wrocław, NIP: 8982069999, Vat No.: PL8982069999, REGON: 020311693, wpisana do CEIDG.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z usług na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
  a) na podstawie zgody (kiedy wyrażana jest zgoda na kontakt z naszej strony, a dane pozostawione poprzez formularze kontaktowe na stronie lub/i newsletter),
  b) niezbędne do wykonania umowy i świadczenia usługi,
  c) niezbędne do realizacji obowiązku prawnego Administratora,
  d) niezbędne do ochrony Państwa interesów,
  f) niezbędne do ochrony interesów Administratora.

  RODO przewiduje sytuacje, w których przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w związku z ochroną zdrowia i zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych (art. 9 ust. 2 lit i, art. 6 ust. 1 lit d). Ponadto zgodnie z motywem 46 RODO przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, które ma istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą, w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się.

 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat lub dłużej, o ile będą tego wymagały i pozwalały na to przepisy prawa w szczególnych przypadkach.
 5. W obiekcie prowadzony jest monitoring wizyjny, służący ochronie osób i mienia.
 6. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych.
 8. Brak danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia usług.

słownik

 1. Rozporządzenie (RODO) - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 2. Serwis/Witryna - domena wenderedu.pl,
 3. Urządzenie końcowe - urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji oraz do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci telekomunikacyjnej,
 4. Dane Osobowe - informacje pozwalające na zidentyfikowanie osoby, której dotyczą,
 5. Umowa/Usługa - umowa o świadczenie usług zawierana przez Usługobiorcę z Usługodawcą,
 6. Użytkownik - osoba fizyczna będąca odbiorcą Witryny lub/i usługobiorca,
 7. Usługodawca - WenderIT Szymon Wolender, ul. Św. Jadwigi 10/4, 50-266 Wrocław, NIP: 8982069999, Vat No.: PL8982069999, REGON: 020311693, wpisana do CEIDG, s.wolender@grupawender.pl,
 8. Administrator Danych - oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami
  (w rozumieniu art. 26 RODO) ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,
 9. Procesor/Przedmiot przetwarzający - podmiot, któremu Administrator powierzy przetwarzanie danych.

cookies

 1. Witryna używa cookies niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez serwer www i przechowywanych przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Informacje, które są gromadzone mogą dotyczyć adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego Szybki kontakt.
 3. Cookies, które są przetwarzane analizują anonimowe informacje na temat używania Witryny. Cookies pomagają poprawiać funkcjonalność witryny i dostosować ją do oczekiwań i potrzeb osób odwiedzających. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin albo z jakiej witryny trafiła,
 4. Użytkownik przeglądający Witrynę powinien poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej zarządzać cookies. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna w dokumentacji danej przeglądarki internetowej. Informujemy, że może to jednak wpłynąć na pogorszenie jakości działania witryny przez brak zbierania cookies i odczytywania na ich podstawie informacji.
 5. Na Witrynie mogą być wykorzystywane następujące pliki cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
  np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
  w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień
  i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu Użytkownikowi Witryny. Korzystanie z Witryny jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki Prywatności.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b) zgodnie z wdrożoną dokumentacją,
  c) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika w Serwisie,
  d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą zgodnie z klauzulą informacyjną.
 3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji korzystania z Witryny.
 5. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania Danych Osobowych oraz ryzyko naruszenia praw, których dane dotyczą, Administrator zapewni adekwatne środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z art. 32 Rozporządzenia w celu ochrony danych osobowych.
 6. Administrator zobowiązuje się do wyboru Podmiotów przetwarzających koniecznych do realizacji umowy, które oferują wystarczającą gwarancję wdrożenia właściwych środków technicznych i organizacyjnych w sposób, który zapewni przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownikowi zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 28 Rozporządzenia
 7. Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Użytkowników o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych.
 8. Administrator nie jest odpowiedzialny za udostępnienie powierzonych Danych Osobowych osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem tych danych osobowych w przypadku, gdy przyczyną powyższego jest działanie bądź zaniechanie Użytkownika, polegające w szczególności na udostępnieniu informacji autoryzujących dostęp do usługi osobom trzecim, a także każdym innym zachowaniu dotyczącym usługi Użytkownika.
 9. Użytkownik gwarantuje, że Dane osobowe zostały pozyskane, przetwarzane w celach w sposób zgodny z prawem oraz że Administrator nie przetwarza więcej Danych Osobowych niż to konieczne do spełnienia tych celów.
 10. Serwis może zawierać odnośniki (hiperłącza) do innych stron internetowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stosowaną przez te strony politykę prywatności i sposoby ochrony danych osobowych.
 11. Użytkownik, aby uniknąć zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do sieci Internet, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.
 12. Administrator zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze starszych wersji przeglądarek lub/i innych niż najnowsze, które są dostępne, Administrator nie gwarantuje poprawnego działania Witryny.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian niniejszej Polityki Prywatności. Zmiany obowiązują od daty wskazanej w zmienionej Polityce Prywatności, nie wcześniej jednak, niż od dnia opublikowania zmienionej Polityki Prywatności na stronie regulamin.wenderedu.pl

styczeń 2019

warunki rezerwacji - sale szkoleniowe

 1. Postanowienia ogólne

  1) Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji wynajmu sal i usług towarzyszących w WenderEDU Business Center, zwanym dalej Obiektem.
  2) Słownik
  a. Usługodawca - WenderIT Szymon Wolender z siedzibą Św. Jadwigi 10/4, 50-266 Wrocław, NIP: 8982069999.
  b. Obiekt – WenderEDU Business Center, budynek zlokalizowany przy ul. Św. Józefa 1/3, 50-329 Wrocław, miejsce realizacji usługi zarządzany przez Usługodawcę. Usługodawca oświadcza, że Obiekt spełnia odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe, do wykonania usługi.
  c. Usługobiorca - podmiot będący osobą fizyczną, prawną lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystający z usług Usługodawcy.
  d. Rezerwacja – proces zamówienia usługi z oferty w Obiekcie u Usługodawcy, dokonany na zasadach określonych w niniejszym dokumencie, przez osobę pełnoletnią.
  e. Strona internetowa – strona internetowa obiektu dostępna pod adresem www.wenderedu.pl

 2. Sposoby i zasady dokonywania rezerwacji
  1) E-mail - wysyłając wiadomość e-mail na jeden z wymienionych adresów: w.wolender@wenderedu.pl, recepcja@wenderedu.pl, s.wolender@wenderedu.pl.
  2) Telefon - pod numerem +48 71 733 66 61 lub +48 784 980 814.
  3) Zamówienie powinno zawierać informacje na temat planowanych:
  a. terminów i liczbie wynajmowanych sal,
  b. liczbie uczestników i trenerów,
  c. liczbie osób korzystających z przerw kawowych i posiłków (w tym specjalnych diet),
  d. liczbie noclegów,
  e. dodatkowych usług (np. zleceń poligraficznych, usług cateringowych)
  f. preferowanych układów ustawienia i oznaczeń sal oraz dane osób kontaktowych ze strony Usługobiorcy.

 3. Potwierdzenie rezerwacji
  1) W każdym przypadku potwierdzenie wysyłane jest mailowo na adres wskazany przez Usługobiorcę.
  2) Na życzenie Obiekt może wystawić dodatkowe potwierdzenie.

 4. Anulowanie i zmiana pobytu
  1) Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonaną Rezerwację.
  2) Bezkosztowa anulacja Rezerwacji jest możliwa do 7 dni poprzedzających realizację, po tym terminie obowiązuje opłata w wysokości 50% całej Rezerwacji.
  3) Modyfikacja ilości osób uczestniczących w spotkaniu możliwa jest do 3 dni przed rozpoczęciem realizacji Rezerwacji.
  4) Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji usługi, kiedy jest to spowodowane w związku ze zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi oraz czynnikami niezależnymi od Usługodawcy.

 5. Płatność i rozliczenie
  1) Płatność odbywa się zgodnie z indywidualnie ustalonymi zasadami pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Rozliczenie odbywa się na zasadach obowiązującego prawa.

  Osoba dokonująca rezerwacji na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, zgodnie z aktualnymi przepisami, o ile chce otrzymać fakturę do paragonu, jest zobowiązana przed dokonaniem płatności podać NIP lub VAT UE wymagane do wystawienia faktury. Istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie dokumentującym sprzedaż został zamieszczony NIP nabywcy.
  2) Osobą kontaktową w zakresie rozliczeń ze strony Usługodawcy jest Alicja Lorenc-Osowska a.lorenc-osowska@grupawender.pl lub Maria Marciniak m.marciniak@wenderedu.pl.
  3) Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych form płatności są dostępne na Stronie internetowej.
  a. Płatności gotówkowe oraz kartami płatniczymi przyjmowane są w recepcji Obiektu.
  b. Przelewy bankowe powinny zostać uiszczone na rachunek bankowy:
  WenderIT Szymon Wolender, Św. Jadwigi 10/4, 50-266 Wrocław, NIP: 8982069999
  Millennium Bank S.A. 56 1160 2202 0000 0001 6616 7683
  SWIFT: BIGBPLPW
  c. Operatorem płatności kartami odpowiedzialnym za proces są First Data Polska S.A. i SumUp Payments Limited.

 6. Akceptacja Regulaminu i ochrona danych osobowych.
  1) Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminów https://regulamin.wenderedu.pl/
  2) Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 2016-05-04), dalej RODO, informujemy:

  a. Administratorem Państwa danych osobowych jest WenderIT Szymon Wolender, ul. Św. Jadwigi 10/4, 50-266 Wrocław, NIP: 8982069999, Vat No.: PL8982069999, REGON: 020311693, wpisana do CEIDG.

  b. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z usług na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
  a) na podstawie zgody (kiedy wyrażana jest zgoda na kontakt z naszej strony, a dane pozostawione poprzez formularze kontaktowe na stronie lub/i newsletter)
  b) niezbędne do wykonania umowy i świadczenia usługi,
  c) niezbędne do realizacji obowiązku prawnego Administratora,
  d) niezbędne do ochrony Państwa interesów,
  f) niezbędne do ochrony interesów Administratora.

  c. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

  d. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat lub dłużej, o ile będą tego wymagały i pozwalały na to przepisy prawa w szczególnych przypadkach.

  e. W obiekcie prowadzony jest monitoring wizyjny, służący ochronie osób i mienia.

  f. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych.

  g. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych.

  h. Brak danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia usług.

 7. Postanowienia końcowe
  1) Obiekt może zmienić jednostronnie zapisy niniejszego dokumentu i obowiązują one nie wcześniej niż od daty ich opublikowania.
  2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa w szczególności Kodeksu Cywilnego.
  3) Wszelkie ewentualne spory związane z realizowanymi przez Obiekt świadczeniami, w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia pomiędzy Obiektem a Usługobiorcą, rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Obiektu.

styczeń 2020

warunki rezerwacji - noclegi hotelowe

 1. Postanowienia ogólne

  1) Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji i reklamacji w WenderEDU Business Center, zwanym dalej Obiektem.
  2) Słownik
  a. Usługodawca - WenderIT Szymon Wolender z siedzibą Św. Jadwigi 10/4, 50-266 Wrocław, NIP: 8982069999.
  b. Obiekt – WenderEDU Business Center, budynek zlokalizowany przy ul. Św. Józefa 1/3, 50-329 Wrocław, miejsce realizacji usługi zarządzany przez Usługodawcę. Usługodawca oświadcza, że Obiekt spełnia odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe, do wykonania usługi.
  c. Usługobiorca - podmiot będący osobą fizyczną, prawną lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystający z usług Usługodawcy.
  d. Gość – osoba korzystająca z usług hotelowych i usług dodatkowych dostępnych w Obiekcie, Gość może być Usługobiorcą.
  e. Rezerwacja – proces zamówienia usługi obejmującej nocleg i/lub inne usługi z oferty w Obiekcie u Usługodawcy, dokonany na zasadach określonych w niniejszym dokumencie, przez osobę pełnoletnią.
  f. Strona internetowa – strona internetowa obiektu dostępna pod adresem www.wenderedu.pl.
  g. Portal pośredniczący - podmiot pośredniczący w Realizacji.

 2. Sposoby i zasady dokonywania rezerwacji
  1) Strona internetowa poprzez:
  a. program rezerwacyjny
  b. formularz kontaktowy.
  Rezerwacja powinna obywać się na sprzęcie dysponującym aktualne oprogramowanie antywirusowe, obsługującym aktualne powszechnie użytkowane przeglądarki internetowe, cookiesy, wyłączenie blokady wyskakujących okien pop-up, połączenie szyfrowane SLL,
  2) E-mail - wysyłając wiadomość e-mail bezpośrednio do recepcji: recepcja@wenderedu.pl,
  3) Telefon - pod numerem +48 71 733 66 61 lub +48 784 980 814,
  4) Osobiście - w recepcji Obiektu,
  5) Portale pośredniczące,
  6) Rezerwacje grupowe ustalane i obsługiwane są indywidualnie.

 3. Potwierdzenie rezerwacji
  1) W przypadku Rezerwacji wg punktu 2, 1a (program rezerwacyjny), potwierdzenie odbywa się automatycznie.
  2) W przypadku rezerwacji wg punktu 2, 1b, 2-4 (formularz kontaktowy, e- mail, telefon, osobiście), potwierdzenie wysyłane jest mailowo na adres wskazany przez Usługobiorcę lub Gościa.
  3) W przypadku Rezerwacji wg punktu 2, 5 (Portal pośredniczący), potwierdzenie odbywa się zgodnie z polityką Portalu pośredniczącego.
  4) Na życzenie Obiekt może wystawić dodatkowe potwierdzenie.

 4. Anulowanie i zmiana pobytu
  1) Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonaną Rezerwację.
  2) Bezkosztowa anulacja pobytu jest możliwa do godziny 18:00 dnia poprzedzającego przyjazd.
  3) W przypadku niepojawienia się Gościa, Obiekt ma prawo obciążyć go pełną kwotą pierwszej doby Rezerwacji. Jednocześnie Rezerwacja zostaje przez Obiekt usunięta.
  4) W przypadku Rezerwacji wg punktu 2, 1-4 (Strona internetowa, e-mail, telefon, osobiście), chęć modyfikacji lub anulacji pobytu, należy zgłosić mailowo lub telefonicznie zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w punkcie 2 niniejszego dokumentu. Modyfikacje będą uwzględniane w ramach dostępności w Obiekcie.
  5) W przypadku Rezerwacji wg punktu 2, 5 (Portal pośredniczący), modyfikacja i anulowanie pobytu odbywa się zgodnie z polityką Portalu pośredniczącego.
  6) Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji usługi, kiedy jest to spowodowane w związku ze zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi oraz czynnikami niezależnymi od Usługodawcy.

 5. Płatność i rozliczenie
  1) Wysokość opłaty za Rezerwację jest każdorazowo podana na potwierdzeniu.
  2) Rozliczenie odbywa się na zasadach obowiązującego prawa.
  3) W przypadku Rezerwacji dokonywanych wg punktu 2, 1-4 (Strona internetowa, e-mail, telefon, osobiście), płatność może zostać uiszczona na miejscu w Obiekcie w trakcie pobytu.
  4) W przypadku Rezerwacji wg punktu 2, 5 (Portal pośredniczący), opłata odbywa się zgodnie z polityką Portalu pośredniczącego.
  5) Obiekt akceptuje następujące formy płatności: przelewy, wpłaty gotówkowe, płatności kartami płatniczymi i kredytowymi, blik, NFC. Dokładne informacje dotyczące płatności znajdują się na Stronie internetowej Obiektu.
  6) Osoba dokonująca rezerwacji na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, zgodnie z aktualnymi przepisami, o ile chce otrzymać fakturę do paragonu, jest zobowiązana przed dokonaniem płatności podać NIP lub VAT UE wymagane do wystawienia faktury. Istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie dokumentującym sprzedaż został zamieszczony NIP nabywcy.
  7) Płatności bankowe powinny zostać uiszczone na rachunek bankowy:
  WenderIT Szymon Wolender, Św. Jadwigi 10/4, 50-266 Wrocław, NIP: 8982069999
  Millennium Bank S.A. 56 1160 2202 0000 0001 6616 7683
  SWIFT: BIGBPLPW
  Przy płatności kartą wymagane jest w celu weryfikacji posiadacza karty podanie CVV2/CVC2. Są to trzy ostatnie cyfry umieszczone na odwrocie karty płatniczej.
  8) Operatorami płatności pośredniczącymi odpowiedzialnymi za przebieg płatności
  a. w przypadku płatności dokonywanych kartami na miejscu w Obiekcie - First Data Polska S.A. i SumUp Payments Limited,
  b.w przypadku płatności dokonywanych on-line w zależności od wyboru operatora - Przelewy24 - PayPro S.A. Kancerska 15, 60-327 Poznań 6. Reklamacje
  1) Nieprawidłowości i zastrzeżenia dotyczące przebiegu procesu rezerwacji, realizacji usługi należy zgłosić mailowo lub telefonicznie zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w punkcie 2 niniejszego dokumentu. Zostaną one rozpatrzone w ciągu 14 dni od skuteczne zgłoszenia i procesowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Za skuteczne zgłoszenie reklamacji, uznaje się zgłoszenie potwierdzone mailowo ze strony Obiektu.
  2) Reklamacje dotyczące obsługi płatności należy kierować bezpośrednio do operatorów wskazanych w punkcie 5,7.

 7. Akceptacja Regulaminu i ochrona danych osobowych.
  1) Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminów https://regulamin.wenderedu.pl/
  2) Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 2016-05-04), dalej RODO, informujemy:

  a. Administratorem Państwa danych osobowych jest WenderIT Szymon Wolender, ul. Św. Jadwigi 10/4, 50-266 Wrocław, NIP: 8982069999, Vat No.: PL8982069999, REGON: 020311693, wpisana do CEIDG.

  b. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z usług na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
  a) na podstawie zgody (kiedy wyrażana jest zgoda na kontakt z naszej strony, a dane pozostawione poprzez formularze kontaktowe na stronie lub/i newsletter)
  b) niezbędne do wykonania umowy i świadczenia usługi,
  c) niezbędne do realizacji obowiązku prawnego Administratora,
  d) niezbędne do ochrony Państwa interesów,
  f) niezbędne do ochrony interesów Administratora.

  c. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

  d. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat lub dłużej, o ile będą tego wymagały i pozwalały na to przepisy prawa w szczególnych przypadkach.

  e. W obiekcie prowadzony jest monitoring wizyjny, służący ochronie osób i mienia.

  f. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych.

  g. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych.

  h. Brak danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia usług.

 8. Postanowienia końcowe
  1) Obiekt może zmienić jednostronnie zapisy niniejszego dokumentu i obowiązują one nie wcześniej niż od daty ich opublikowania.
  2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa w szczególności Kodeksu Cywilnego.
  3) Wszelkie ewentualne spory związane z realizowanymi przez Obiekt świadczeniami, w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia pomiędzy Obiektem a Usługobiorcą, rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Obiektu.

luty 2023

cennik

styczeń 2023

Szanowni Państwo,

nasze usługi oferujemy zarówno bezpośrednio, jak i poprzez portale pośredniczące typu Booking.com. Jednocześnie pragniemy poinformować, że nie bierzemy odpowiedzialności za ceny podawane przez portale pośredniczące.


Zapraszamy do składania rezerwacji poprzez www.wenderedu.pl/rezerwacja :)

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.To nic strasznego. Jeśli masz ochotę, sprawdź i dowiedz się więcej.
więcej